EnglishPolish
Rekrutacje

I  maj – czerwiec

II wrzesień – październik

Rekrutacja odbywa się w siedzibie szkoły przy  ul. Blachnickiego 1, po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu  Tel./fax (12) 421-57-66, svetlana_gaida@poczta.onet.pl

 

Warunki podjęcia nauki:

 • znajdowanie przyjemności w tańcu
 • fantazja ruchów
 • gibkość
 • dobra aparycja
 • muzykalność
 • sprawność fizyczna
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole baletowej

Zasady naboru do Krakowskiej Zawodowej Szkoły Baletowej

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły (klasa zerowa i I): 

 • do klasy zerowej przyjmowane są dzieci w wieku 8 lat (II-III klasa szkoły podstawowej)
 • do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku 8-9 lat (III-IV klasa szkoły podstawowej), nie więcej jednak niż 13 lat
 • udział dziecka w przeglądzie przeprowadzonym przez pedagogów Szkoły, który ma na celu ocenę przydatności artystycznej, fizycznej i sprawdzenie muzykalności. Przegląd odbywa się w każdy czwartek o godz. 18.00 w siedzibie Szkoły – po wcześniejszym, telefonicznym zgłoszeniu
 • przeprowadzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka rozmowy z Dyrektorem Szkoły lub jego pełnomocnikiem
 • złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły
 • Zakwalifikowanie dziecka do grona uczniów Szkoły odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po konsultacji z komisją i na podstawie protokołów z przeglądu.

Warunki przyjęcia uczniów do klas starszych:

 • przyjmowane są osoby w wieku nie przekraczającym 21 lat
 • udział w przeglądzie oceniającym stopień zaawansowania wiedzy i umiejętności
 • dostarczenie dokumentów dotyczących dotychczasowego przebiegu nauki w zakresie przedmiotów artystycznych
 • rozmowa z Dyrektorem Szkoły
 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
 • Zakwalifikowanie dziecka do grona uczniów Szkoły odbywa się na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły po konsultacji z komisją i na podstawie protokołów z przeglądu.

 

Warunki uczestnictwa przyjętego ucznia w zajęciach:

 1. regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem nauczania
 2. uzyskiwanie pozytywnych wyników z egzaminów klasyfikacyjnych i lekcji przeglądowych
 3. posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach baletowych
 4. regularne opłacanie czesnego
 5. stosowanie się do regulaminów obowiązujących w Szkole

 

Warunki nauczania w klasie zerowej:

 1. tygodniowy zakres zajęć – dwa spotkania w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 2. fakultatywny udział w zajęciach w czasie przerwy zimowej (7 dni)

 

Warunki nauczania w klasie I i starszych:

 1. tygodniowy zakres zajęć wszystkich klas – wg planu ramowego szkoły
 2. obowiązkowy udział w zajęciach w czasie przerwy zimowej (7 dni)

NEWSLETTER


Imię
Email