EnglishPolish
Informacje

Warunki przyjęcia:
– wiek 16-26 lat,
– wniosek o możliwość uczestniczenia w kursie (załącznik nr 1),
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zajęć tanecznych,
– dokumenty ( ksero + oryginał do wglądu) poświadczające dotychczasową naukę w zakresie przedmiotów tanecznych,
– zdanie egzaminu praktycznego (taniec klasyczny), teoretycznego (wiedza o tańcu) oraz przedmiotu „rytmika”

Egzamin:
Egzamin ustalany indywidualnie nie później niż 30.IX.2015 r.
Zakres sprawdzanych umiejętności i materiału:
– taniec klasyczny- lekcja na poziomie nie niższym niż klasa VI szkoły baletowej (załącznik nr 2)
– wiedza o tańcu – materiał klas I-VI szkoły baletowej (patrz: załącznik nr 3 – podstawy programowe z rozporządzenia MKiDN)
– rytmika – materiał klas I-III szkoły baletowej (patrz: załącznik nr 4– podstawy programowe z rozporządzenia MKiDN)
Jeżeli z dostarczonych dokumentów wynika, że wiedza o tańcu i/lub rytmika zostały wcześniej zaliczone na wymienionym poziomie, nie ma konieczności zdawania z tych przedmiotów.

Przedmioty i tryb nauki:
– taniec klasyczny – 4 raz w tygodniu po 2h lekcyjne
– taniec współczesny – 1 raz w tyg. po 2h lekcyjne
– repertuar – 1 raz w tygodniu, jedna godzina lekcyjna
– techniki uzupełniające – 1 raz w tygodniu, jedna godzina lekcyjna
– taniec charakterystyczny i t. historyczny – warsztatowo 1 raz w miesiącu (dwa dni; w sumie 8h lekcyjnych, np. sobota i niedziela)
– wiedza o tańcu – warsztatowo 1 raz w miesiącu (dwa dni; w sumie 4h lekcyjne, np. sobota i niedziela)
– partnerowanie – warsztatowo 1 raz w semestrze cykl 5 dni po 2h lekcyjne
– audycje muzyczne – warsztatowo 1 raz w roku szkolnym cykl 5 dni po 2h lekcyjne
– interpretacje muzyczno-ruchowe plus aktorstwo – warsztatowo 1 raz w roku szkolnym, cykl 5 dni po 2h lekcyjne

Szczegółowy plan zajęć będzie podawany co miesiąc.

Na koniec każdego semestru, każdy przedmiot kończy się obowiązkowym zaliczeniem,
a t. klasyczny, t.współczesny i wiedza o tańcu na koniec roku szkolnego – egzaminem.
Dla chętnych po zakończeniu kursu jest możliwość zdawania egzaminu dyplomowego w KZSzB (dyplom państwowy).
Warunkiem koniecznym jest frekwencja nie niższa niż 75 % zajęć z każdego przedmiotu oraz zdobycie wszystkich zaliczeń i zdanie koniecznych egzaminów końcoworocznych z oceną nie niższą niż dostateczny (15 pkt.).
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest indywidualny tok nauczania.

NEWSLETTER


Imię
Email