EnglishPolish
15-LECIE KRAKOWSKIEJ ZAWODOWEJ SZKOŁY BALETOWEJ

Krakowska Zawodowa Szkoła Baletowa o uprawnieniach szkoły publicznej jest jedyną szkołą baletową o takich uprawnieniach w Małopolsce i w tym roku obchodzi 15-lecie swojej działalności.
W związku z tym, że bardzo często pytają nas o prawidłowy wybór szkoły baletowej, poniżej przedstawiamy na ten temat krótką informację.
W Polsce działa pięć Ogólnokształcących Szkół Baletowych. Są to placówki państwowe, działające w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bytomiu i realizujące naukę w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących jednocześnie. Nauka zaczyna się na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej i trwa 9 lat, kończąc się egzaminem dyplomowym (dyplom tancerza) oraz egzaminem maturalnym. Jeżeli dziecko mieszka poza tymi miastami, z reguły zamieszkuje w internacie działającym przy szkole. Ze względu na przedmioty ogólnokształcące, z reguły nie ma możliwości przyjmowania do I klasy baletowej uczniów starszych niż klasa IV SP.
Oprócz w/w szkół państwowych, w większych miastach działają szkoły baletowe prowadzone przez różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia lub osoby prywatne oraz studia baletowe.
Szkoły baletowe mogą mieć formę sześcioletniej szkoły sztuki tańcalub dziewięcioletniej szkoły sztuki tańcai realizują tylko przedmioty artystyczne. Jeżeli mają taką formę, to powinny być wpisane do rejestru szkół artystycznych prowadzonego przez MKiDN. Taki wpis obliguje do trzymania się wytycznych Ministerstwa , pozostawia jednak sporo swobody co do realizowanego materiału, wyboru przedmiotów, ilości zajęć, kwalifikacji zatrudnianych nauczycieli. Taka szkoła może przygotować w jakimś stopniu ucznia do egzaminu dyplomowego, nie ma prawa jednaktakich egzaminów przeprowadzać. Uczniowie, jeżeli chcą zdawać taki egzamin, mogą to zrobić eksternistycznie w jednej ze szkół państwowych.
Niektóre ze szkół artystycznych (z reguły bardzo niewiele z nich) mają dodatkowonadane przez Ministra Kultury uprawnienia szkoły publicznej. Wiąże się to z bardzo ścisłym nadzorem Centrum Edukacji Artystycznej, licznymi wizytacjami, odpowiednimi warunkami lokalowymi i wyposażeniem szkoły, koniecznością realizacji podstaw programowych wszystkich przedmiotów przewidzianych przez MKiDN, nauczaniem przedmiotów artystycznych zgodnie z ramowym planem nauczania szkoły, realizacją odpowiedniej ilości zajęć dydaktycznych, ściśle określonymi wymaganiami, jakie powinni spełniać zatrudniani nauczyciele. Takie szkoły obowiązuje również cała dokumentacja szkolna – jak w szkołach państwowych. Szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej otrzymują dotacje MKiDN, co pozwala zwiększyć ilość realizowanych zajęć i zmniejszyć czesne (w przeliczeniu na ilość lekcji).
Uczniowie szkół o uprawnieniach szkoły publicznej na koniec każdego roku szkolnego otrzymują świadectwo państwowe ukończenia danej klasy, a na koniec IX klasy mogą podchodzić w swojej szkole do egzaminu dyplomowego i uzyskać państwowy dyplom tancerza (dyrektor takiej szkoły jest powoływany na przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej i następnie tworzy taką komisję zgodnie z odpowiednimi przepisami). Ponieważ w takich szkołach nie ma pionu ogólnokształcącego, jest więcej możliwości , by nawet uczniowie nieco starsi niż IV klasa SP, mogli podjąć w nich naukę.
Na koniec pozostają takie placówki, które mimo przeróżnych nazw, są w istocie czymś w rodzaju studia baletowego, gdzie dzieciom oferuje się zajęcia baletowe jako rekreację i zabawę 1-2 razy w tygodniu. Jest to niewątpliwie również potrzebne, jednak w żadnym wypadku nie zapewnia formalnego i dobrego wykształcenia baletowego.
Należałoby jeszcze tylko dodać, że o ile w przypadku osoby, która kocha taniec i chce go uprawiać, wybór poważnej szkoły i wykwalifikowanych nauczycieli jest sprawą podstawową, o tyle w przypadku tych, którzy „rodzą się tancerzami”, jest to kwestia decydująca o ich przyszłości.

HPxEmXG

 

NEWSLETTER


Imię
Email